ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ข้อมูลสำหรับระบบการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ชุดข้อมูล 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล (ระดับอำเภอ) (กรมการแพทย์)  [Site] [Sheets] [DataVisualization]          
2.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan (ระดับตำบล) (กรมอนามัย)  [Site] [Sheets] [DataVisualization        
3.ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ระดับตำบล) (กรมอนามัย)   [Site] [Sheets] [DataVisualization     
4.ระบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (ระดับตำบล) (กรมอนามัย)  [Site] [Sheets] [DataVisualization           
5.นวตกรรมดูแลผู้สูงอายุ (ระดับอำเภอ) (กรมอนามัย)   [Site] [Sheets] [DataVisualization]            
6.ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ระดับอำเภอ) (กรมอนามัย)   [Site] [Sheets] [DataVisualization          
7.ประเมินคัดกรองผู้สูงอายุตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living :ADL) (ระดับอำเภอ) (กรมอนามัย)   [Site] [Sheets] [DataVisualization             
8.ชมรมผู้สูงอายุ (ระดับอำเภอ) (กรมอนามัย)  [Site] [Sheets] [DataVisualization         
9. การให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กให้สูงดีสมส่วนพัฒนาการสมวัย (ระดับตำบล) (สาธารณสุขจังหวัด)   [Site] [Sheets] [DataVisualization]           
10.งานวิจัยการพัฒนาเด็ก (ระดับจังหวัด) (สาธารณสุขจังหวัด)     [Site] [Sheets] [DataVisualization]       
   
11.อาสาสมัคร อสม. (ระดับตำบล) (สาธารณสุขจังหวัด)   [Site] [Sheets] [DataVisualization           

ชุดข้อมูล 2. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
1.การส่งเสริมการออกกำลังกาย (ระดับอำเภอ) (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด/อบจ)   [Site] [Sheets] [DataVisualization]         
2.ร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด/เกษตรจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization         

ชุดข้อมูล 3. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (ระดับจังหวัด) (สาธารณสุขจังหวัด/อบจ)    [Site] [Sheets] [DataVisualization]         

ชุดข้อมูล 4. อื่นๆ
1. สถานบริการของรัฐ (ระดับตำบล) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization          
2. บุคลากรทางการแพทย์ (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization         
3. ผู้ป่วยนอก (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization          
4. ผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization          
5  การตายต่อประชากรแสนคน (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization         
6. การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization             
7. เด็กที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี   (ระดับอำเภอ) (สาธารณสุขจังหวัด)  [Site] [Sheets] [DataVisualization  

8. ข้อมูลประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี 2566 (จำแนกพื้นที่ปกครอง/พื้นรับผิดชอบหน่วยบริการสาธารณสุข)  [Site] [Sheets] [DataVisualization 

9. ข้อมูลสาเหตุการตายจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2542-2565 (จำแนกกลุ่มโรค/รหัสวินิจฉัยโรค)   [Site] [Sheets] [DataVisualization