ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(CIRT : Cyber Incident Response Team)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

สสจ.สุพรรณบุรี 1.นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นายสิรภพ ไพจิตต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.เจ้าพระยายมราช องค์ที่ 17  1.นายอุดมโชค สมหวัง หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2.นายนิรวิทย์ คำมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.ด่านช้าง 1.นายวันชัย ฉิมช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นางสาวภคนันท์ จันสิงคำ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
รพ.เดิมบางนางบวช 1.นายศิราสิทธิ์ จงมีชัยชนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นางสาวสโรชา นาคะเสโน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.สามชุก 1.นายสุทธิพงษ์ ปานสมสวย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นายทวีสิทธิ์ พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.อู่ทอง 1.นายสุทัศน์ สิงห์ทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นายณัฐวุฒิ วงษ์แพทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  3.นางสาวภัทรา บัวหลวง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.บางปลาม้า 1.นายปรเมศวร์  แสงวิเวก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นางสาวนันฯภัชสรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.ดอนเจดีย์ 1.นายวรพงษ์ จำปาสัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  2.นายณัฐศิษฏ์ แสวงหา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
รพ.ศรีประจันต์ 1.นายวีระพล บุญเรืองโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  2.นายวิโรจน์ คชินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 รพ.หนองหญ้าไซ 1.นางสาวนภัสสรณ์ พิริศิรนนท์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  2.นายวัชรินทร์ สิงห์บุตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ