ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 paiboon63

นายไพบูลย์  อาชีวะ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

 job63

นายธนวัฒน์  วัฏฏานนท์  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

นายวีระยุทธ ศรีงาม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 jeep63

นางสาวปนัดดา  ฉ่ำเลิศวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

 nuy63

นายสิรภพ  ไพจิตต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ