ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 1. งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ
 2. งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. งานสนับสนุนนโยบาย โครงการพิเศษ/วิจัยและพัฒนา
 • จัดทำแผนพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 • นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ประจำปี
 • ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศ
 • พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
 • บริหารจัดการและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 • พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยี มิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย