ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายไพบูลย์ อาชีวะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 1. นายประทีป ดอกมณฑา
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ควบคุมกำกับงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. นางสาววลัยพร สิงห์จุ้ย
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ควบคุมกำกับการจัดทำแผนฯ
 • นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
 1. นางณัชช​ยาภรณ์​ ศุภวุฒิ​เลิศ​หิรัญ
 2. ภาระงาน

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 • ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 1. นายวีระยุทธ ศรีงาม
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • งานข้อมูลข่าวสาร
 1. นางศิริวรรณ รอดโฉมฉิน
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 1. นางสาวรุ้งเพชร นพมาศ
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • คบจ. และ กวป.
 1. นายธนวัฒน์ วัฏฏานนท์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. นางสาวปนัดดา ฉ่ำเลิศวัฒน์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 1. นายพีรยุทธ รัตนเสลานนท์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ภารกิจถ่ายโอน
 • จริยธรรมวิจัย
 1. นายสิรภพ ไพจิตต์
 2. ภาระงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 1. นางสาวชนาทิพ หัตถกรรม
 2. ภาระงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • จัดทำแผนฯ
 • ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนฯ
 1. นายภานุพงษ์ แสงวันทอง
 2. ภาระงาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • แผนงบลงทุน และแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
 • ติดตามงบประมาณตามแผนฯ