ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี