ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566