ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามCarePlan