ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์