วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกให้บริการ

คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก นักเรียน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

40866ให้บริการคัดกรองโลหิตจาง