วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพในดวงใจของประชาชน

folder house icon 34418ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล    [EB 1- EB 2]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   [EB 3- EB 5]

 ตัวชี้วัดที่ 3  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุุคคล   [EB 6- EB 9]

 ตัวชี้วัดที่ 4  การส่งเสริมความโปร่งใส   [EB 10- EB 12]

 ตัวชี้วัดที่ 5  การรับสินบน   [EB 13]

 ตัวชี้วัดที่ 6  การใช้ทรพย์สินของราชการ   [EB 14- EB 15]

 ตัวชี้วัดที่ 7  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต   [EB 16- EB 18]

 ตัวชี้วัดที่ 8  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   [EB 19- EB 21]

 ตัวชี้วัดที่ 9  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   [EB 22- EB 24]

ITALogo1