วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ รพ.เดิมบางนางบวช

 

 os x yosemite folder icons logo งานก่อสร้าง

 os x yosemite folder icons logo การจ้างควบคุมงาน

 os x yosemite folder icons logo การจ้างออกแบบ

 os x yosemite folder icons logo การจ้างที่ปรึกษา

 os x yosemite folder icons logo การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

 os x yosemite folder icons logo การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 os x yosemite folder icons logo การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง