วิสัยทัศน์: โรงพยาบาลแห่งคุณภาพชั้นนำในดวงใจของประชาชน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงาน บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมกับ อสม. หมู่4

ตำบลเขาพระ จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง

ต.เขาพระ จำนวน 62คน

flu 030766