ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบบริการตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต
โดยสามารถเข้าตรวจสอบได้ได้ที่ http://privatehospital.hss.moph.go.th
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สบส. 1426

 

messageImage_1683774914370.jpg