ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
1. เรียกเก็บคืนยา xebramol รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1q1zbn7FtdQTwGJHF1WiXctBebbBVlb9p/view?usp=drivesdk

2. ประชาสัมพันธ์แนวทางการวินิจฉัยไข้เลือดออก รายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/14MUXAfmEdJ149ihnHG0_n18klR-Ph0L2

3. ประกาศกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลฯ รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1EjGI9FSUO-9fL63KSiWW5kR9Kr-JrEb-/view?usp=drivesdk

ขอบคุณค่ะ
CCI_000111.jpg

 
CCI_000112.jpg