ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เรียน ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่ง

        ด้วย กรมอนามัย ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)  เพื่อดำเนินการตามปรกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเชื้อเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึกข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2565 โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565

        ในการนี้ ขอแจ้งให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินการใช้ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest) โดย

1. ลงทะเบียนใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)

2. เข้าสู่ระบบ ดำเนินการบันทึกข้อมูลปริมาณ การกำจัด และการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ของหน่วยงานท่านที่เป็นแหล่งกำเนิดตามที่กฎหมายกำหนด

สามารถสอบถามการใช้งานโปรแกรมได้ที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร 02-590-4655 รายละเอียดตาม QR code ที่แนบมานี้