ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นางอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

นายลิขิต บุญเกิด
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์อริญ  เดชะศิริพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวณัฎฐิญา ไชยวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวชยาภา ใหญ่พงษ์
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวรติยา  จันทวี
เภสัชกรชำนาญการ  

นางสาวณิชนันท์  เอื้อปัญจะสินธุ์
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวสุกุมา อินทนะ
เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมชู
เภสัชกรปฏิบัติการ

นายณัฐวัตร ประสิทธิ์ผล
เภสัชกร

นางสาวลิลลี่ เหลืองธุวปราณีต
เภสัชกร

นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวไขแสง  โพธิ์แก้ว
จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

นางสาวภภัสสร ศรีสวย
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวชิดชนก  กางกั้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

นางสุประวีณ์  โพธิ์น้อย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ