ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

1

นางอุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

003

นายลิขิต บุญเกิด
เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวณัฏฐ์อริญ  เดชะศิริพงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
006
นางสาวณัฎฐิญา ไชยวงศ์
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวชยาภา ใหญ่พงษ์
เภสัชกรชำนาญการ
 IMG-00941

  65

 นางสาวรติยา  จันทวี
                        เภสัชกรปฏิบัติการ                                              

นางสาวณิชนันท์  เอื้อปัญจะสินธุ์
เภสัชกรปฏิบัติการ

                                                                                          

          119205339 1095309217537452 5725643631721904662 n               

                  นางสาวสุกุมา อินทนะ                     เภสัชกรปฏิบัติการ

              

                 นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมชู               เภสัชกร

                       ณัฐวัตร ประสิทธิ์ผล                                              เภสัชกร                        

          

                  นางสาวสุพิชฌาย์ เกตุรูป                      เภสัชกร

                   001
                  นางสาวลิลลี่ เหลืองธุวปราณีต                                                เภสัชกร    นางสาวไขแสง  โพธิ์แก้ว
จพ.สาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
kea1
นางสาวภภัสสร ศรีสวย
จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน
นายสถิตพงศ์ อรรถีโภค
           จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน       
009 

 นางสาวชิดชนก  กางกั้น
เจ้าหน้าที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ

นางสุประวีณ์  โพธิ์น้อย
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

30