ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1. งานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณของงานคุ้มครองผู้บริโภค

      -  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด

      -  การจัดทำคำของบประมาณในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สาธารณสุข ในระดับจังหวัด

2. งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

      -  การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนการเก็บตัวอย่างฯ ประจำปี

      -  จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานฯ ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ

      -  การดำเนินกิจกรรมตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและงานโครงการพิเศษ

3. งานพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม พรบ./พรก. ต่างๆ ทั้งหมด 10 ฉบับ

      -  การควบคุม กำกับ ดูแล บังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการต่างๆ

      -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย

      -  งานส่งเสริม แนะนำ สถานประกอบการในการพัฒนากรรมวิธีการผลิต

4. งานตรวจสอบเฝ้าระวัง

      -  ตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นประจำทุกปี

      -  เฝ้าระวังและสุ่มเก็บ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเก็บตัวอย่างประจำปีเพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในการบริโภค

      -  ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพที่วางจำหน่ายในท้องตลาด

      -  ตรวจสอบการโฆษณาทางสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ ฯลฯ

      -  ตรวจสอบและควบคุมการประกอบโรคศิลปะ

      -  ตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน

      -  ตรวจสอบรถเร่  คนขายยาเร่  สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่

5. งานทะเบียนใบอนุญาต

      -  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการก่อนยื่นเรื่องขออนุญาต

      -  รับเอกสารคำขอ  ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเบื้องต้น

      -  พิจารณาความถูกต้องทางวิชาการและข้อกฎหมายของเอกสารที่ยื่นมา

      -  เสนอผู้บังคับบัญชา  ขออนุมัติออกตรวจสถานที่

      -  ออกตรวจสถานที่ประกอบการขออนุญาต

      -  จัดทำบันทึกและใบอนุญาตเพื่อเสนออนุญาต

      -  ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกและเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต

      -  ตรวจสอบความถูกต้องในใบอนุญาตที่ลงนาม

      -  จัดทำหนังสือถึงผู้ขออนุญาตให้มารับใบอนุญาต

      -  จ่ายใบอนุญาตและให้ผู้ขออนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและลงทะเบียนคุม

      -  งานต่ออายุใบอนุญาต

      -  งานออกใบแทนใบอนุญาตกรณีผู้ขออนุญาตทำสูญหายหรือถูกทำลายจนสูญเสียสาระสำคัญในใบอนุญาต

      -  งานเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาต

      -  งานยกเลิกใบอนุญาต

      -  งานจัดทำทะเบียนสถิติข้อมูลและประเมินผล

6. งานประสานรัฐและท้องถิ่น

      -  งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

      -  งานถ่ายโอนมอบอำนาจภารกิจงาน คบส.สู่ท้องถิ่น

7. งานกิจกรรมพิเศษ

      -  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"

      -  งานสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล "โครงการอาหารปลอดภัย"

8. งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ

      -  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

      -  งานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ

      -  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานโครงการต่างๆของกลุ่มงานและของกระทรวงสาธารณสุขฃ

      -  งานเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภค ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในระดับต่างๆ

      -  งานพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ กลุ่มชมรมต่างๆ

      -  งานให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ

      -  งานนิเทศหน่วยงานสาธารณสุขในระดับรอง

9. งานบริหารเวชภัณฑ์

      -  การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ในระดับจังหวัดชุดต่างๆ

      -  การควบคุม กำกับ การบริหารเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      -  การจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสถานีอนามัย

      -  การจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันในระดับจังหวัด

10. งานจัดซื้อ

      -  การจัดทำแผนการใช้และการจัดซื้อเวชภัณฑ์

      -  การจัดซื้อเวชภัณฑ์โดยวิธีต่างๆ ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      -  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข

11. งานคลังยาและเวชภัณฑ์

      -  รับ –  จ่าย ยาและเวชภัณฑ์

      -  ควบคุมการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเป็นระเบียบ

      -  จัดทำเอกสาร  บัญชีควบคุมการ รับ / เบิก – จ่ายเวชภัณฑ์และมีการตรวจสอบความถูก ต้องเป็นประจำทุกปี  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

12. งานวิชาการเภสัชกรรม

      -  อาจารย์พิเศษประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในระดับจังหวัดของนิสิต/นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง

      -  อาจารย์พิเศษวิชาเภสัชวิทยา/วิชาเภสัชวิทยาพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

      -  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสุพรรณบุรี

      -  การให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านยา