ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One Stop service Center (OSSC)

 

เป็นศุนย์บริการผู้มาติดต่อรับบริการ เกี่ยวกับการยื่นคำขอ และรับใบอนุญาต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(ยา อาหาร เครื่องสำอาง สถานพยาบาล ฯลฯ) ขอรับคำปรึกษาแนะนำ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ให้ได้รับความ สะดวกรวดเร็ว มีขั้นตอนกระชับและ สามารถติดต่อได้ ณ จุดเดียว

 

                       

                  ยา                                อาหาร

 

                             

               สถานพยาบาล                 เครื่องสำอาง