ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่ 78 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3545-4069-76 ต่อ 107, 133, 310 และ 311

โทรสาร 0-3545-4067

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.