ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

หัวหน้ากลุ่มงาน

1

 

ภญ.อุ่นเรือน  เจริญสวัสดิ์

ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

และเภสัชสาธารณสุข

--------------------------------

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี, 23 พฤศจิกายน 2566 16:36

แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง สามารถเข้ามาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ...

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 12:15

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง...

วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2566 10:23

เอกสารการต่ออายุใบอนุญาต 1. หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง...