ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

แจ้งผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง

สามารถเข้ามาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตดำเนินการ และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567 ได้แล้ว
ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 - 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 ยกเว้นวันหยุดราชการ(พักเที่ยง12.00-13.00น.)
โดย เอกสารที่ใช้ยื่นตัวจริงส่งให้สถานพยาบาลทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
หรือหากยังไม่ได้รับสามารถดาวน์โหลดได้ทาง link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1ndw68K-wyZhonO1bmfmoriMIm9nkw_S9  

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้ท่านดำเนินการ
1.ทุกสถานพยาบาลชำระค่าธรรมเนียมรายปี 2567  จำนวน 500 บาท
   หากผู้ประกอบกิจการไม่สามารถมาด้วยตนเอง ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท
  โดยใช้เอกสารตาม link นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1ndw68K-wyZhonO1bmfmoriMIm9nkw_S9  
2.เฉพาะสถานพยาบาลที่ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ครบ2ปี) 
   ให้นำใบอนุญาตดำเนินการตัวจริง(สพ19) มายื่นในวันเดียวกับวันที่มาชำระค่าธรรมเนียมรายปี
   และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการเพิ่มเติม จากข้อ 1 จำนวน 250 บาท โดยไม่ต้องยื่นเอกสารอื่นเพิ่มเติมแล้ว
   (กรณีช่องต่ออายุครบ 4 ช่องแล้ว ต้องนำรูปผู้ดำเนินการ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูปมายื่นด้วย)

หมายเหตุ การชำระค่าธรรมเนียมจะชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง หรือ บัตรเดบิต เครดิต หรือบัตรเงินสดธนาคารกรุงไทยเท่านั้น(ไม่รับชำระด้วยเงินสด)