ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์

      สาธารณสุขสุพรรณบุรี เป็นเครือข่ายชั้นนำระดับภาคในการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี ในปี 2562

พันธกิจ

      1. สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพทุกระดับ

      2. บริหารจัดการระบบบริการ และระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      3. ส่งเสริมวิถีแห่งสุขภาวะ เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพ

เป้าประสงค์หลัก

      อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 76 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์

      1.พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้มีความเข้มแข็งและเชื่มอโยงทุกระดับ

      2.พัฒนาระบบบริการและระบบสนับสนุนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

      3.มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัย