ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เนื่องด้วย สถานการณ์โควิด19 ที่ผ่านมาทำให้มีสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขาดแคลนบุคลากรด้านการนวดเป็นจำนวนมาก 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม) จังหวัดสุพรรณบุรี ตอบแบบสอบถาม
1.แบบรายงานข้อมูลการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
Capture.JPG
และ 2. แบบสำรวจความต้องการบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
Capture2.JPG
เพื่อนำข้อมูลมาดำเนินการจัดทำนโยบายและพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือ