ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เรียนผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมความรู้ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเรื่องโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาการให้บริการในสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเรื่องการโฆษณาการให้บริการ ยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอางในสถานพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เชิญวิทยากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ

กำหนดการอบรม https://moph.cc/44Kr-y30q วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม To be number one

หรือผ่านระบบ ZOOM (https://moph.cc/T-VFznttx

ในการนี้ขอเชิญสถานพยาบาลเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่สนใจ เข้าร่วมที่ละ 1 แอคเคานท์
โดยขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับผ่านทาง https://moph.cc/6O_gnDvpAg ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ