ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ต่ออายุ 2567

 

เอกสารการต่ออายุใบอนุญาต

1. หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเพื่อใช้ในปี พ.ศ.2567 (ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566)

2. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับ ยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2567

2. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับยา พ.ศ.2566

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตยา พ.ศ.2565

 

หมายเหตุ

1. ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี **ในวันและเวลาราชการ (มีพักเที่ยง)**

2. การชำระค่าธรรมเนียมจะรับชำระผ่านทาง internet banking, บัตรเดบิต, บัตรเครดิต หรือบัตรเงินสดธนาคารกรุงไทย เท่านั้น **ไม่รับชำระด้วยเงินสด**