ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 1.  บุคลากรทางการแพทย์ 2566  asxls
 2.  อัตราครองเตียง 2565  asxls
 3.  จำนวนอาสมัครสาธารณสุข จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  asxls