ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สถิติชีพ
        สถิติชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2546-2559
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

       ข้อมูลทรัพยากรสาธา่รณสุข ประจำปีพ.ศ.2559

 ข้อมูลประชากร
ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2560 จัดกลุ่มตามเขตบริการที่ 5 (ข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC โดยใช้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพในการปรับปรุง)

       สรุปอายุคาดเฉลี่ย 2543,2549-2559(ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

ข้อมูลการป่วย

       จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร 100,000  คน ของผู้ป่วยนอก  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค    จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2548-2560

        อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค จ.สุพรรณบุรี   ปีพ.ศ. 2542-2560

        10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 75 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปีพ.ศ.2560

ข้อมูลการตาย

         จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2542-.2559 จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนการตาย เพศชาย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2542-2559 จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนการตาย  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2559 จ.สุพรรณบุรี, จำนวนการตาย จำแนกตามรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2559 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2559 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกตามเพศ  และ รายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2559 จ.สุพรรณบุรี

          จำนวนตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุหลักของ 103 กลุ่มโรคสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2542-2559  จ.สุพรรณบุรี

         จำนวนตายด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตามชนิดของมะเร็ง  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2559

         ฐานข้อมูลการตายประชากรจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพ.ศ.2559