ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สถิติชีพ

      สถิติชีพจังหวัดสุพรรณ่บุรี ปี 2546-2558

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

      ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขประจำปีพ.ศ.2558

ข้อมูลประชากร
ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2559 จัดกลุ่มตามเขตบริการที่ 5 (ข้อมูลจากฐานข้อมูล HDC โดยใช้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพในการปรับปรุง)

       ฐานข้อมูลประชากรกระทรวงมหาดไทยสามารถดูได้ที่นี่

      สรุปอายุคาดเฉลี่ย 2543,2549-2558 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

       พีระมิดประชากร ปี 2558 ประกอบการจัดทำแผนปี 2559 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

 ข้อมูลการป่วย 

      จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร 100,000  คน ของผู้ป่วยนอก  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ         การป่วย 21 กลุ่มโรค    จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2548-2558

      อัตราผู้ป่วยใน ต่อประชากร 100,000 คน  จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค           จ.สุพรรณบุรี   ปีพ.ศ. 2542-2558

      10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 75 กลุ่ม        โรค) จ.สุพรรณบุรี ปีพ.ศ.2558

 ข้อมูลการตาย

      จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2542-.2558 จ.สุพรรณบุรี

     จำนวนการตาย เพศชาย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2542-2558 จ.สุพรรณบุรี

     จำนวนการตาย  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2558 จ.สุพรรณบุรี, จำนวนการตาย จำแนกตามเพศ  และรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2558 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2558 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกตามเพศ  และ รายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2558 จ.สุพรรณบุรี

      จำนวนตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุหลักของ 103 กลุ่มโรคสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2542-2558  จ.สุพรรณบุรี

      จำนวนตายด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตามชนิดของมะเร็ง  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2558

      ฐานข้อมูลการตายประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานประจำปี

     link  รายงานประจำปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี