ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

>>ข้อมูลประชากรสำหรับกำหนดเป้าหมายการทำงาน ปีงบประมาณ 2564
 
   ++ข้อมูลประชากรสำหรับกำหนดเป้าหมายการทำงาน ปีงบประมาณ 2565

   (เงื่อนไข : ข้อมูลประชากรจากแฟ้ม person, typearea 1 กับ 3, dischage=9)

>>ข้อมูลการตาย ปี 2542-2564

>>ข้อมูลทำปิรามิดประชากร ปี 2563
 
   ++ข้อมูลทำปิรามิดประชากร ปี 2564

   (ปิรามิดของอำเภอ ให้โหลดประชากรรายอำเภอไปทำปิรามิดของอำเภอ ตามตัวอย่าง) 

>>ปิรามิดประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2563 (ข้อมูลประชากรจาก HDC)
 
   ++ปิรามิดประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2564 (ข้อมูลประชากรจาก HDC)

>>ข้อมูลประชากรกลางปี (มิถุนายน 2563) จังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับคิดอัตราต่าง ๆ เช่น อัตราป่วย อัตราตาย ฯลฯ
    ++ข้อมูลประชากรกลางปี (มิถุนายน 2564)

>>ข้อมูลประชากรกลางปี (มิถุนายน 2563) รายอำเภอ สำหรับคิดอัตราป่วย อัตราตาย

>>ข้อมูลการตายของประชากร 103 กลุ่มโรค ตามทะเบียนราฎร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561-2563 

>>จำนวนการตายรายอายุ ปี 2564
    >>จำนวนการตายรายอายุ ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 
   >>จำนวนบ้าน จำแนกรายพื้นที่ และรายเดือน  ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

>>สถิติจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฏร์ จำแนกรายเดือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2558-2564

>>ข้อมูลประชากรกลางปี (มิถุนายน 2563) จำแนกรายอำเภอแล้ว

>>ข้อมูลประชากรและหลังคาเรือนรายหมู่บ้าน ณ ธันวาคม 2563

>>ข้อมูลประชากรกลางปีจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.กระทรวงสาธารณสุข 

>>ข้อมูลพื้นฐานและสรุปผู้รับบริการจำแนกตามหน่วยบริการ

   (ข้อมูลจากระบบ HDC)

>>ข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี 

>>ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียน

    (ข้อมูลจากระบบ HDC)

>>ข้อมูลพื้นฐาน PCU 2564

>>ข้อมูล อสม. จังหวัดสุพรรณบุรี จำแนกรายอำเภอ รายหน่วยบริการ ปี 2564

>>ข้อมูลประชากร(ทะเบียนราษฎร์สุพรรณบุรี)ตามพื้นที่การลงทะเบียน UC จำแนกตามหน่วยบริการ (31 ต.ค.63) 

     1.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

     2.อำเภอเดิมบางนางบวช

     3.อำเภอด่านช้าง

     4.อำเภอบางปลาม้า

     5.อำเภอศรีประจันต์

     6.อำเภอดอนเจดีย์

     7.อำเภอสองพี่น้อง

     8.อำเภอสามชุก

     9.อำเภออู่ทอง

     10.อำเภอหนองหญ้าไซ

>>ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงจำแนกตามกลุ่มอายุน้อยกว่า 60 ปี และ 60 ปีขึ้นไป (จำแนกรายสถานบริการ) 14 มกราคม 2564

>>ข้อมูลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากระบบ HDC ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

>>จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบรายสถานบริการ จำแนกตาม Stage ปีงบประมาณ 2564

    HDC : จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ

>>จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ในเขตรับผิดชอบ 

    HDC : จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) ในเขตรับผิดชอบ

>>ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก จำแนกรายสถานบริการ

    -มะเร็งเต้านม จากระบบ HDC

    -มะเร็งปากมดลูก จากระบบ HDC

    -มะเร็งปอด จากระบบ HDC 

>>สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก ปี 2561-2564 จำแนกตาม 298 กลุ่มโรค

>>ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี (30 เมษายน 2565)