ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

Chickenpox                           DHF                

Diarrhoea                             Food poisoning        

Hand Foot Mouth                  Influenza 

1.ความทันเวลาภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งปี

2.ความทันเวลาโรงพยาบาลทั้งปี

3.ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชนทั้งปี

4.ความทันเวลาสสอทั้งปี

5.อันดับอัตราป่วยของโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

6.สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ

7.สถานการณ์ HMF ระดับประเทศ

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

 3 3 1

3 3 1 Page 1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี