ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พ.ศ.2563

คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ 2563

คำสั่ง - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อ 2565 

(ไฟล์ PDF)

ใบประกาศผู้ผ่านการอบรม CDCU 

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2   

แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2566

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติตต่อ CDCU 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี (ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโรโรน่า 2019 (COVID-19)

จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2567

 

เพิ่มคำอธิบาย

 

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี