ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายชัยณรงค์  สุขขำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสมร จงสมจิตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสัญญา สุขขำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางชฎาณัตถ์ ชิตชิกูล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวชลธิชา อินทร์สนิท

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายวัชรพงศ์ วัลลานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรณี สังวาลนุช

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวฐิติญา บุญมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาณัฐ ทะกอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณรงค์ศักดิ์ สิรินพมณี

ผู้ประสานงานโครงการวัณโรค

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

1700659056022

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี