ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

นางพัชรินทร์ มณีพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นายชัยณรงค์  สุขขำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสมร จงสมจิตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสัญญา สุขขำ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสุชาดา โรจน์ทะนงค์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางชฎาณัตถ์ ชิตชิกูล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวชลธิชา อินทร์สนิท

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวอรณี สังวาลนุช

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวฐิติญา บุญมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกัญญาณัฐ ทะกอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวัชรพงศ์ วัลลานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี