ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

รายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2564

รายงานการประชุม ปีงบประมาณ 2565

คำสั่ง สสจ. 55/2563 แต่งตั้งคณะทำงานศุนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่ง สสจ. 191/2563 แต่งตั้งคณะทำงานศุนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 คำสั่ง สสจ. 166/2564 แต่งตั้งคณะทำงานศุนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่งที่ 164/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณ๊โรคติดต่อนำโดยแมลง

คำสั่งที่ 195/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี (Emergency Operation Center : EOC) และภารกิจ Operation ด้านสาธารณสุขของ EOC จังหวัดสุพรรณบุรี

ผังบัญญชาการเหตุการณ์ 2567 New

สรุปข้อสั่งการเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คำสั่ง สสจ.แต่งตั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์

ผังบัญชาเหตุการณ์ ปีงบประมาณ 2566

สรุปถอดบทเรียนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 

ปี 2565 / ปี 2566

IAP

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กรณีรถบรรทุกสารเคมีและวัตถุอันตรายชนรถบรรทุกแรงงานต่างด้าว ปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารสุข(ด้านสาธารณภัย)

แผนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2566

 All Hazard สสจ.สุพรรณบุรี ปี 2566 ***

RiskAssessment 2566

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure : SOP เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน2566

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี