ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

Chickenpox                                   DHF              

Diarrhoea                             Food poisoning        

Hand Foot Mouth                  Influenza 

ความทันเวลาภาพรวมทั้งจังหวัดทั้งปี

ความทันเวลาโรงพยาบาลทั้งปี

ความทันเวลาโรงพยาบาลเอกชนทั้งปี

ความทันเวลาสสอทั้งปี

อันดับอัตราป่วยของโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปสถานการณ์ไข้เลือดออกระดับประเทศ

สรุปรายงาน

อันดับ DHF ประเทศ ปี57

รับ-ส่งเวร SAT ประจำสัปดาห์

CD SAT

 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

 3 3 1

3 3 1 Page 1

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี