ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

E03C8543 DD75 46D6 BCDA FCE7D8A9273B

นายสุวัฒน์  อุบลทัศนีย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

teu

นายพฤหัส พรวงค์เลิศ

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รองหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

 

 lo  nat moo 
 นายกอบเกียรติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

 นายณัฐวุฒิ  อัศวไพฑูรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา  สุนพคุณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

 fon ray  am 
 นางทิพวรรณ ไพหก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 นางเรณู  ปิ่นทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวมณีรัตน์  หล้าหา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

     
     

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน