ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ray

นางเรณู  ปิ่นทอง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)                                        

       

1)

พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

2)

พัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่น(เทศบาล/อบต.)ชุมชนน่าอยู่(การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมการเป็นเมืองสุขภาพดี)

3)

พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)

4)

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

5)

ประสาน รวบรวม และจัดทำรายงานประจำปีของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

   
>> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<                                                                      
   1.ใบสมัครการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน