ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 teu

   นายพฤหัส พรวงค์เลิศ

    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

         ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม            

                                     

1)

พัฒนาคุณภาพน้ำประปา การจัดหาน้ำสะอาด การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

2)

พัฒนาบริหารจัดการน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน และการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลในชุมชน และส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัย(HAS)

3)

พัฒนาการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข

4)

พัฒนาวิจัยและนวตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

5)

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขลักษณะของอาคาร (บ้าน คอนโด อาคารสำนักงาน)

6)

การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

7)

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital

8)

สนับสนุนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำสุพรรณบุรี

 

 >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<

1. เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

                                                                               
   
   

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน