ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ammy

นางสาวมณีรัตน์  หล้าหา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย

                 

1)

พัฒนางานอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

2)

สนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ตลาดสดวิถีใหม่ ตลาดนัดน่าซื้อ

3)

สนับสนุนอาหารปลอดภัยในผู้ประกอบร้านอาหาร และแผงลอยจำหน่ายอาหาร

สนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก

4)

5)

งานประสานงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนแก้ไข ปัญหาเหตุร้องเรียนในส่วนอาหารปลอดภัย

ประสาน รวบรวม จัดทำข้อมูลทั่วไป และแผนปฏิบัติการอาหารปลอดภัย ของกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

6)

งานประสานงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนแก้ไข ปัญหาเหตุร้องเรียนในส่วนอาหารปลอดภัย

 

 
    >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<
 

 แบบฟอร์มตรวจสถานประกอบการจังหวัดอาหารปลอดภัย 

1. เกณฑ์การประเมินจังหวัดอาหารปลอดภัย

2. แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลโครงการจังหวัดอาหารปลอดภัย

3. แบบแจ้งเตือนภัยและอุบัติการณ์ของเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร

คู่มืองานอาหารปลอดภัย

1. คู่มือระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัด

2. หนังสือคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 

3. รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน