ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

 nat

 นายณัฐวุฒิ  อัศวไพฑูรย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับผิดชอบงานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EIA)

             

1)

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)

2)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม

3)

ประสานและพัฒนากลไกของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

4)

อนามัยสิ่งแวดล้อมหอพัก โรงภาพยนตร์ โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Hotel)

5)

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ โรงเลี้ยงสัตว์

6)

บูรณาการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการท่องเที่ยว (Amazing Thailand Safety and Health Administration :SHA)

7)

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาวะลดโลกร้อน(ลดก๊าซเรือนกระจก)

 
 
                 >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<                                                                             
 

แบบฟอร์มการตรวจประเมิน

1.แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ.

2.แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ

3.แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก

4.แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร

คู่มืองานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EIA)

1.คู่มือโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน