ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 lo

นายกอบเกียรติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ                 

 1. งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม       

1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

1.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

1.3 สอบสวนโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากการประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

1.4 ประเมินมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

1.5 สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

1.6  โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ

1.7  งานพรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562

                                                                                                        

 

2.งานอุบัติภัยและสารเคมี

2.1 ติดตามสถานการณ์จากข่าว/รับแจ้งเหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีจากหน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่

2.2 ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  

2.3 สรุปรายงานการตรวจสอบข่าว/เหตุการณ์อุบัติภัยสารเคมีจากเครือข่าย

2.4 จัดเตรียมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนเครือข่าย

 

>> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<

1.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพช.

2.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพ.นอกสังกัด(บุคลากร).

3.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพ.นอกสังกัด

4.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพ.สต.

 
 

fon

นางทิพวรรณ ไพหก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม


1. งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

1.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

1.3 สอบสวนโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากสิ่งแวดล้อม

1.4 ประเมินมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

1.5 สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

1.6 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง

 

2.งานประเมินความเสี่ยงและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยเครื่องมือสุขศาสตร์และ   อาชีวเวชศาสตร์

2.1 การประสานงานสนับสนุนการตรวจทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภายในและภานนอกองค์กร

2.2 จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมืออาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการตรวจวัด

2.3 ลงพื้นที่เดินสำรวจเบื้องต้น (walk-through survey)

2.4 เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดตามวิธีการมาตรฐาน

2.5 วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจวัดทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและจัดทำรายงานส่งให้กับหน่วยงานเครือข่าย

 >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<

 
 
 

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน