ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 lo

นายกอบเกียรติ ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ                                   

 

1. งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ ภาคอุตสาหกรรม

2. สอบสวนโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากการประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

3. ประเมินมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

4 .ประเมินมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยในและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล

5. สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานในระบบ/ภาคอุตสาหกรรม

6. งาน พ.ร.บ.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๒

7. งานอุบัติภัยและสารเคมี

 

 

>> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<

1.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพช.

2.เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย สําหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน(กรณีดําเนินการบุคลากรในสถานพยาบาล)

3.เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสําหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

4.เกณฑ์ มาตรฐานจัดบริการอาชีวฯ รพ.สต.

5.แบบสรุประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

6.แบบสรุปประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน

7.แบบสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

8. แบบสรุปผลการประเมินตามแนวทางการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาล (กรณีดำเนินการเฉพาะบุคลากรในสถานพยาบาล) 

9.เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสําหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน(กรณีดําเนินการบุคลากรในสถานพยาบาล)

 

fon

นางทิพวรรณ ไพหก

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม

1. งานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมี/ โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

2. สอบสวนโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

3. ประเมินมาตรฐานหรือแนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการปนเปื้อนสารเคมี/โลหะหนักในสิ่งแวดล้อมและมลพิษขยะ

4. ประเมินมาตรฐานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

5. โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษสารหนู/PM 2.5

6. งานประเมินความเสี่ยงและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยเครื่องมือสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์

 
 

 >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน