ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 moo

 นางสาวขนิษฐา สุนพศุณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ                         

 

1. งานพัฒนางานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทย

2. งานพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหาร/การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ/อาหารริมบาทวิถี ตลาดประเภทที่ 1 / ตลาดประเภทที่ 2 และสถานที่สะสมอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

3. งานพัฒนาสถานบริการแต่งผมเสริมสวย

4. สนับสนุนการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในเรือนจำสุพรรณบุรี

5. งานสนับสนุนชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหาร ชมรมตลาดสดน่าซื้อ และสมาคมผมเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรี

6. งานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลอาหาร

 
    >> ดาวโหลดแบบฟอร์อมที่นี้<<                                                                       
 

แบบฟอร์มตรวจสถานประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร

1. แบบตรวจประเมินสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วย.

2. แบบตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารใน รพ 

3. แบบตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร

4. แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร

5. แบบตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อวิถีใหม่

6. แบบตรวจประเมินตลาดนัดน่าซื้อ

7. แบบตรวจการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

8. แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในโรงพยาบาล

9. แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร

10. คำขอใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารของกรมอนามัย

11. KPI template คลัสเตอร์สิงแวดล้อม 2566

 คู่มืองานสุขาภิบาลอาหาร

1. คู่มือ ตลาดนัดน่าซื้อ

2. คู่มือ ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่

3. คู่มือ แนวทางดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร2566

4. คู่มือ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร_สถานที่จำหน่ายอาหาร

5. คู่มือ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

6. คู่มือ อาหารริมบาทวิถี

 

 

   
   

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน