ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การศึกษาอายุคาดเฉลี่ยและสาเหตุการตายจังหวัดสุพรรณบุรี

นำเสนออายุคาดเฉลี่ยและสถานการร์การตายของประชาชน icon pdf

1.สรุปอายุคาดเฉลี่ยจังหวัดและอำเภอ asxls

2.สาเหตุการตายภาพรวมจังหวัด 54-64 asxls

3.สาเหตุการตายแยกรายอำเภอ 57-63 asxls