ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

การประเมินตนเองของสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิต (GMP 420) ในจังหวัดสุพรรณบุรี
Self-Assessment of Sealed Container-Drinking Water Manufacturers
based on Criteria of Good Manufacturing Practice (GMP 420)
in Suphanburi Province  คลิกเพื่อดู icon pdf