ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประสิทธิผลชุดความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทาง 3อ.2ส. ผ่านกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คลิกเพื่อดู icon pdf