ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

1.จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล จ.สุพรรณบุรี  [ส่งข้อมูล] [ตรวจสอบผลการบันทึก]

2.จำนวนบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จ.สุพรรณบุรี  [ส่งข้อมูล] [ตรวจสอบผลการบันทึก]