ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

สถิติชีพ

       สถิติชีพจังหวัดสุพรรณ่บุรี ปี 2546-2556

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

        ปีงบประมาณพ.ศ.2556

ข้อมูลประชากร
ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2557 (ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)
ฐานข้อมูลประชากรเป้าหมายปี 2557 จัดกลุ่มตามเขตบริการที่ 5 (ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)
ฐานข้อมูลประชากรปี 2555 ประกอบการจัดทำแผนปี 2557 (ข้อมูลกรทรวงทหาดไทย)
พีระมิดประชากร ปี 2555 ประกอบการจัดทำแผนปี 2557 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
สรุปอายุคาดเฉลี่ย 2543,2549-2556 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
การกระจายตัวของประชากรกลางปี จ.สุพรรณบุรี ปี 2556 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
จำนวนและร้อยละของประชากรกลางปี 2551-2554 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
สรุปจำนวนประชากรกลางปี ของแต่ละอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541-2556 (ข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)
ข้อมูลการป่วย
จำนวนและอัตราป่วยต่อประชากร 100,000 คน ของผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 21 กลุ่มโรค จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2548-2556
จำนวนผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค จ.สุพรรณบุรี  ปีพ.ศ.2542-2556
10 ลำดับแรกของอัตราป่วยต่อประชากร100,000 คน กลุ่มผู้ป่วยใน (จำแนกตาม 75 กลุ่มโรค) จ.สุพรรณบุรี ปีพ.ศ. 2550-2556
ข้อมูลการตาย
จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000  คน จำแนกตามเพศ ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี
จำนวนการตายของเพศชาย เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี
จำนวนการตาย  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี, จำนวนการตาย  จำแนกตามเพศ  และรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกรายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี, ตารางแสดง อัตราตาย ต่อประชากร 100,000  คน  จำแนกตามเพศ  และ รายอำเภอ  ปี พ.ศ. 2542-2556 จ.สุพรรณบุรี
จำนวนตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุหลักของ 103 กลุ่มโรคสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2542-2556  จ.สุพรรณบุรี
จำนวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการตาย 103 กลุ่มโรค  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2556
จำนวนตายด้วยโรคมะเร็ง จำแนกตามชนิดของมะเร็ง  จ.สุพรรณบุรี  ปี พ.ศ.2542-2556

        วิเคราะห์สาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งย้อนหลัง ปี พ.ศ.2547-2556

ฐานข้อมูลการตายของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี

ในกรณีที่ใช้ IE : Internet Explore แล้วไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือดาวน์โหลดได้แต่เอกสารไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้โดย

ใช้ FireFox หรือ Google Chrome ในการดาวน์โหลด
วิธีการดาวน์โหลดโดย FireFox ให้ Click ขวาที่ Link แล้วเลือก บันทึกลิงก์เป็น... หรือ Save Taget As...
วิธีการดาวน์โหลดโดย Google Chorme สามารถดาวน์โหลดโดยการ Click ที่ลิงก์

DownLoad FireFox (Click ที่นี่สำหรับท่านที่ยังไม่มี FireFox)

DownLoad Google Chrome (Click ที่นี่สำหรับท่านที่ยังไม่มี Chorme)