ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ประกาศระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2566