ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ปี 2565

 

 - ฉบับที่ 1/2565

 - ฉบับที่ 2/2565

 - ฉบับที่ 3/2565

 - ฉบับที่ 4/2565

 - ฉบับที่ 5/2565

 - ฉบับที่ 6/2565

การจัดการข้อร้องเรียน

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย